ثبت نام تور معامله گر حرفه ای

زمانی که در بورس، متوجه شدید مانند اکثریت مردم فکر و عمل میکنید، مکث کنید و منطقی تر بیاندیشید

ایمان صاحبدادی