وبینار آموزشی محدوده شش قدم

مدرس ایمان صاحبدادی
[video src="http://ttse.ir/tourfile/webinar.mp4" /]

     1397/2/27